Klubbens vedtægter

§ 1. Foreningens navn
Foreningens navn er ”Kalundborg Rulleskøjteklub” (KRSK)


§ 2. Foreningens hjemsted og stiftelses år
Foreningen har hjemsted i Kalundborg kommune.
Stiftet ved ordinær generalforsamling den 25.8.2015.


§ 3. Foreningens formål
KRSK har til formål at fremme og udvikle interessen, samt kendskabet til indendørs kunstrulleskøjteløb i Kalundborg kommune og opland.
Dette vil ske ved en målrettet og aktiv fysisk træning, samt deltagelse i opvisninger, stævner og mesterskaber for alle medlemmer som måtte ønske dette.
KRSK ønsker at medlemmer og pårørende deltager aktivt og socialt i klubben.


§ 4. Medlemskab
Alle over 5 år kan optages som aktivt medlem. KRSK forbeholder sig retten til eksklusion ved skriftlig begrundelse. Personer under 5 år vurderes individuelt af klubbens trænere.

4.1 Indmeldelse foretages af bestyrelsen på særskilt indmeldelsesblanket.

4.2 Udmeldelse foretages af bestyrelsen, og sker ved kontingentets udløb.

4.3 I tilfælde af, at et medlem eller dennes pårørendes opførsel går imod etiske og fundamentale formål og tarv, kan KRSK ud fra skriftlig begrundelse give udelukkelse, karantæne og endelig eksklusion.

Ethvert medlem omhandlet af § 4,3 har mulighed for at møde personligt op og fordre sin sag på førstkommende generalforsamling igennem et andet stemmeberettiget medlem.

Hvis det samlede medlemstal bliver mindre end 5 betalende medlemmer ophæves KRSK, og der henvises til § 12.

§ 5. Kontingent
Det er alene op til generalforsamlingen at beslutte kontingentets størrelse.
Dette sker ud fra en saglig dokumentation fra klubbens kasserer og bestyrelse.

Betaling af kontingent, leje af udstyr samt eventuelle stævnegebyrer betales elektronisk via Holdsport

Ved indmeldelse betales 3 x måneders skøjteleje via mobilepay, skriv skøjtenummeret i kommentarfeltet. Ved udmeldelse af klubben tilbagebetales 3 x måneders skøjteleje.

Bestyrelsen fastsætter og tilpasser løbende i samråd med kasserer og revisor opkrævningsform og dokumentation.
Andre aktiviteter, leje af dragter, skøjter, klubtøj osv. og andre aktiviteter forbundet med deltagelse i KRSK varetages af bestyrelsen eller af et udvalg herunder.


§ 6. Regnskabsår
Regnskabsåret følger kalenderåret. Der udarbejdes en resultatopgørelse og en balance.

7.1 Regnskabet skal påtegnes af revisor inden fremlæggelse på generalforsamlingen.
7.2 Revisionsformen er alene regnskabsmæssig revision, men revisor har bemyndigelse til uopfordret, at kontrollere regnskab og beholdning. Ligeledes over for generalforsamlingen, at oplyse om mistænkelige transaktioner.
7.3 Bestyrelsen afgiver årsrapport til klubbens medlemmer efter fremlæggelse og godkendelse på generalforsamlingen.


§ 7. Bestyrelsen
Den daglige drift varetages af trænere i KRSK.

Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen repræsenterer klubben i alle forhold, og er kun beslutningsdygtig når mindst 4 af dennes medlemmer, herunder enten formand eller næstformand ved simpelt flertal er enige.
Ved stemmelighed vejer formandens stemme tungest.
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen.
Bestyrelsen har bemyndigelse til, at nedsætte nødvendige udvalg til drift af klubben.


§ 8. Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden i samråd med næstformand eller kasserer.
Hvis bestyrelsen nedsætter et eller flere udvalg kan disse via fuldmagt råde frit, over det i fuldmagten specificerede fuldmagtsforhold.

Udlæg refunderes kun efter aftale med formanden, og dennes underskrift, af kasserer.

Der kan ikke påhviles medlemmer nogen økonomisk forpligtelse, for de dispositioner som KRSK foretager sig. KRSK kan ikke forpligtige sig økonomiske hæftelser, som der ikke er dækning for.


§ 9. Generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling skal søges afholdt hvert år inden udgangen af 1 kvartal ved varsling med mindst 4 ugers varighed. Varsling foretages på et af bestyrelsen valgt medie, som begrundet rammer flest mulige medlemmer.

Undtagelse af afholdelse heraf kan alene ske, hvis der af regnskabsmæssige årsager endnu ikke foreligger et årsregnskab. I så tilfælde skal medlemmerne orienteres.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal. Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Ønsker 5 eller flere fremmødte skriftlig afstemning skal dette respekteres.

Generalforsamlingens referat underskrives af formand og dirigent inden offentliggørelse for foreningens medlemmer.

Ønskes der forslag behandlet på generalforsamlingen skal disse være formanden i hænde senest 2 uger før varslet afholdelse. Forslag til behandling vil blive annonceret på samme måde, som der varsles om afholdelse af ordinær generalforsamling senest 1 uge forinden.

Alle har adgang til generalforsamlingen, eller lade sig repræsentere af skriftlig fuldmagt. Alle aktive og betalende medlemmer over 18 år har stemmeret. For medlemmer under 18 år har dennes nærmeste pårørende stemmeret.

Indtrædelse i bestyrelsen kan alene ske af medlemmer og pårørendes medlemmer over 18 år som udviser interesse for §3. Det er ikke muligt uden skriftlige tilsagn for ikke fremmødte at blive valgt til poster i bestyrelsen.

Generalforsamlingen skal ledes af en dirigent som ikke sidder i bestyrelsen, og skal som minimum indeholde disse punkter:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Formandens beretning.
 • Kassererens beretning.
 • Trænernes beretning.
 • Indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg af kommende bestyrelsesposter i henhold til vedtægter.
 • Eventuelt.

  Bemærk, at emner under eventuelt ikke er beslutningsdygtige.

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter den årlige generalforsamling, og består herefter af følgende poster

 • Formand Vælges i ulige år
 • Næstformand/Sekretær Vælges i lige år
 • Kasserer Vælges i lige år
 • 1.Bestyrelsesmedlem Vælges i ulige år
 • 2.Bestyrelsesmedlem Vælges i lige år
 • 1.Bestyrelses suppleant * Vælges årligt
 • 2.Bestyrelses suppleant * Vælges årligt
 • Revisor * Vælges i ulige år


* Har ikke stemmeret ved afstemninger.
Hver valgperiode er gældende mellem afholdelse af 2 generalforsamlinger.


§ 10. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når 1) Mindst 26 % af de aktive og betalende medlemmer eller deres pårørende, 2) mindst 51 % af bestyrelsesmedlemmerne skriftlig over for den samlede og nuværende bestyrelse ønsker dette. Indvarslet skal ske med mindst 14 dages varsel.

Den ekstraordinære generalforsamling skal i øvrigt afholdes ud fra § 9.


§ 11. Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan alene foretages på den førstkommende ordinære generalforsamling, og skal vedtages efter § 9. På dagsordenen til den kommende generalforsamling hvor der skal ske vedtægtsændringer skal dette tydeliggøres. Vedtægtsændringer kan alene ske, hvis mindst 51 % af de stemmeberigtigede fremmødte stemmer for denne vedtægtsændring. Afstemning sker i henhold til § 9. Vedtægterne versioneres, dateres og underskrives.


§ 12. Opløsning af foreningen
KRSK kan opløses af § 4, eller ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.
For at en opløsning kan betragtes som gyldig skal 76 % eller flere aktive og betalende medlemmer være indforstået.

Eventuelle aktiver og ejendele skal afvikles således, at de i samråd med Kalundborg Kommune, kultur natur og fritid kommer til gavn for børn og unge under 18 år i lokalsamfundet.


Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25.08.2015

Med ændringer på den ordinære generalforsamling d. 06.04.2017

Med ændringer på den ordinære generalforsamling d. 05.03.2020

Med ændringer på den ordinære generalforsamling d. 17.06.2021

Med ændringer på den ordinære generalforsamling d. 10.03.2024

 • Revisor suppleant fjernet.